บทความนี้มีไว้สำหรับ Amanda Enterprise (AE)

บทความนี้มีไว้สำหรับ Zmanda Recovery Manager สำหรับ MySQL (ZRM)

ปัญหาอาการ

ข้อผิดพลาดภายในทำให้ ZMC หยุดทำงานอย่างถูกต้อง X รหัสข้อผิดพลาด: 2b3230373520596173756d692e706870

คำอธิบายปัญหา

เมื่อ ZMC ส่งคืนข้อผิดพลาดภายในอย่างต่อเนื่อง (รหัสข้อผิดพลาดจะแตกต่างกันไป) ในขณะที่ดำเนินการบางอย่างแสดงว่ามีปัญหาที่ทีมสนับสนุน Zmanda ต้องแก้ไข

ความละเอียด

เปิดตั๋วสนับสนุน Zmanda เครือข่าย เพื่อรายงานปัญหาและได้รับการแก้ไข